• Административни услуги “Зелена система”
Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2 2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
3 2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
4 2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
5 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41373 2068_Заявление превозен билет дървесина

 

  • Административни услуги “Кадастър”
Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34828
2 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34876
3 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34951 2119_Заявление факти и обст.ТСУ
4 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34908 2120_Заявление отр.пр.разп.списък
  • Административни услуги “Контрол по строителството”
Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34746
2 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34787
3 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

  • Административни услуги “Местни данъци и такси”
Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40504
2 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40595
3 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40547 2071_Заявление за удост.декл.данни
4 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41129
5 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40631
6 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
7 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41175
8 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/41280
9 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
10 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
11 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 

  • Административни услуги Нотариална дейност
Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34699
2 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34706
3 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34713

 

 

 

 

 

ГРАО

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33711
2 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33762
3 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33769 2000_Заявление многоез.извл.
4 2016 Издаване на удостоверение за наследници https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33830
5 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33861
6 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40379
7 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40350
8 2033 Възстановяване или промяна на име https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40294
9 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40245
10 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40214
11 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40195
12 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40183
13 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40079
14 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40003
15 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39972
16 2053 Припознаване на дете https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39964
17 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35264
18 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35258
19 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35210
20 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35201
21 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35163
22 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35152
23 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35096
24 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34987
25 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34956
26 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34946
27 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34917
28 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34909
29 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34900
30 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34471 2110_Заявление зав.док.за чужбина
31 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34436
32 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34297
33 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34173
34 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК) https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34056
35 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33942

 

Административни услуги “Реклама”

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39967
2 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
3 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

 

Административни услуги “Селско стопанство и екология”

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40000
2 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
3 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
4 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
5 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/40240
6 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
7 2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

Административни услуги “Социални дейности”

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39897

 

Административни услуги “Транспорт”

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
2 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36479 2012_Заявление карта паркиране МПС
3 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34299
4 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34310
5 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/34349
6 2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

 

Административни услуги “Търговия, туризъм, транспорт”

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39120
2 2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39146
3 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39181
4 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39189
5 2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон
6 2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта
7 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39440
8 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
9 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39687
10 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
11 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
12 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39886
13 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
14 3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта
15 3122 Регистриране на места за настаняване клас “В” – апартаменти за гости и стаи за гости
16 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници
17 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
18 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача
19 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
20 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача
21 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници
22 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател
23 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници
24 2047 Категоризация на места за настаняване https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/39218
25 3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти
26 3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

Административно-технически услуги Общинска собственост

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33673
2 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33888
3 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33897
4 2059 Издаване на заповед за изземване на имот https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33938
5 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33940
6 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33945
7 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33952
8 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/33954
9 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
10 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
11 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите
12 2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35134
2 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35182
3 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35221
4 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35238
5 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35288
6 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/35537
7 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36168
8 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36446
9 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36202
10 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36183
11 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36208
12 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36509
13 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/37010
14 2027 Издаване на скици за недвижими имоти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36515 2027_Заявление издаване скица
15 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36796
16 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/37080
17 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/37341 2054_Заявление съгл.инв.проект
18 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/37383
19 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/37626
20 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/37620
21 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/37741
22 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/37850
23 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38042
24 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38138 2082_Заявление за изд.удост.идент.имот
25 2083 Издаване на виза за проектиране https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38180
26 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38231 2084_Заявление изд.удост.търпимост
27 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38311
28 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38394
29 2112 Издаване на разрешение за строеж https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38426 2112_Заявление разр.за строеж
30 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38468
31 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38476
32 2115 Одобряване изменението на кадастрален план https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38870
33 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38859
34 2117 Одобряване на подробен устройствен план https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38935 2117_Заявление одобр.ПУП
35 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/38990
36 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
37 2518 Изменение на план на новообразувани имоти
38 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
39 2879 Промяна на предназначението на сгради
40 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
41 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
42 3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

 

Правни и административно-технически услуги

Код на услугата Наименование на административната услуга Информация за предоставяната услуга Образец
1 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/36189
2 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповедани
За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.