АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /раждане или смърт/

Издаване на удостоверение за наследници

Издаване на удостоверение за семейно положение

Издаване на удостоверение за родствени връзки

Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

Издаване на удостоверение за постоянен адрес /при вече регистран НА/

Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Заверка на удостоверение за постоянен адрес /при вече регистран ПА/

Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при вече регистран НА/

Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Заверка на удостоверение за настоящ адрес /при вече регистран НА/

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Възстановяване и промяна на име

Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние, извършени по съдебен или административен ред

Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.