ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Договор № BG05SFPR003-1.001-0034-С01

Име на проект: «Предоставяне на топъл обяд в Община Антон»

Име на бенефициента:  – Община Антон

Финансиращ орган: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., финансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)

Срок на договора: 36  месеца

Период на изпълнение на договора: 01.10.2022 година  –  30.09.2025  година

Стойност на  проект: –  291 949,44 лева с ДДС

Обща цел на проектното предложение: Целта на настоящия проект е подпомагането на най-уязвимите социални групи хора, които живеят сами или нямат близки, които да им помогнат, и не могат сами да си осигурят прехраната. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си. Прясно приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт ще се предоставя на потребителите от цялата страна, която следва да бъде пълноценна и разнообразна, съобразно.

Целеви групи по проекта са:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Дейности по проекта:

  1. Определяне на целевите групи;
  2. Закупуване на хранителни продукти;
  3. Осигуряване на топъл обяд;
  4. Предоставяне на съпътстващи мерки.

Топлият обяд ще бъде приготвен по приготвен по предварително изготвени разнообразни седмични менюта, като калкулациите за тях ще се изготвят по рецепти съобразени с националните стандарти и норми за хранене.

Документите могат да бъдат подавани всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в деловодството на Община Антон

Приложение:
1. Заявление-декларация по образец;
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – попълва се от кандидатите за потребителите и от всички пълнолетни членове в техните семейства.

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.