Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост и стопанисвани от Община Антон за периода м.януари-м.декември 2024г. -приета с Решение №33 от Протокол №4/01.02.2024г. на Общински съвет – Антон и допълнена с Решения №57 и №58 от Протокол №7/10.05.2024г. на ОбС – Антон

Годишна програма за управление  и  разпореждане с имоти на Община Антон за периода м.януари – м.декември 2024 година – приета с Решение №33 от Протокол №4/01.02.2024г. на Общински съвет – Антон

Стратегия за управление на общинската собственост на Община Антон за мандат 2024-2027г., приета с Решение №26 от Протокол №3/19.12.2023г.

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Антон и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В – приета с Решение №16 по Протокол №2/ 01.12.2023 г. на ОбС-Антон

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Антон – приета с Решение №17 по Протокол №2/ 01.12.2023 г. на ОбС-Антон

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон за 2023г., приета с Решение №381 по Протокол №40/26.01.2023г. и допълнена с Решение №397 по Протокол №42/19.06.2023г. на Общински съвет – Антон

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета Антон 2021-2026

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Антон  за 2023г.  –  публикувано на 21.03.2023

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антон – приета с Решение №273 по Протокол №29/ 03.02.2022 година на ОбС-Антон

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти за 2022 година, собственост и стопанисвани от Община Антон – приета с Решение №268 по Протокол №29/ 03.02.2022 година на ОбС-Антон

Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Антон 2021 – приета с Решение №244  по Протокол №26/ 30.09.2021 година на ОбС-Антон

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Антон– публикувано на 14.09.2021

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – публикуван на 01.03.2021

Програма енергийна ефективност 2021-2025г. – публикуван на 18.02.2021

Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на Община Антон, изменена с Решение №112/20.08.2020 година

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – публикуван на 26.02.2020

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО-ОБЩИНА АНТОН – публикуван на 26.02.2020

Стратегия за управление на общинската собственост – публикуван на 26.02.2020

Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Антон – публикуван на 26.02.2020

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ – публикуван на 26.02.2020

Краткосрочна програма на община Антон за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019-2022  – публикувано на 28.11.2019

Решение №509 по протокол №49/ 30.05.2019 година за отмяна на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Антон   – публикувано на 19.06.2019

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС-Антон и образци на декларации по ЗПКОНПИ, приети с Решение №508 по Протокол №49/ 30.05.2019 година на ОбС-Антон  – публикувано на 19.06.2019

Решение №508   – публикувано на 19.06.2019

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Антон + материали свързани с изменението – изменена с Решение №467 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон; – публикувано на 11.02.2019

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година на Община Антон – приета с Решение №470 по Протокол №45/ 31.01.2019 година на ОбС-Антон – публикувано на 11.02.2019

Годишен отчет за изпълнение на програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ . – публикувано на 06.02.2019

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Антон, изменена с Решение №152 по Протокол №15/ 22.12.2020 година

Правилник за организацията и дейността на ОбС – Антон – изменен с Решение №433 по Протокол №42/ 27.092018 година на Общински съвет – Антон

Правилник за организацията и дейността на ОбС-Антон, изменен с Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС- Антон

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Община Антон, изменена с Решение №413 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон

Наредба за регистриране и стопанисване на кучета в Община Антон, изменена с Решение №411 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост – 2018, актуализирана с Решение №410 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на Общински съвет – Антон

Правилника за организацията и дейността на ОбС-Антон – изменен с Решение №388 по Протокол №37/ 31.05.2018 година на Общински съвет- Антон

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.