П Р А В И Л Н И К

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АНТОН

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаймодействието му с общинската администрация.

Чл. 2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл. 3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието му с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

(2) Общинския съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване на принципите на законосъобразност, публичност, отговорност и гражданско участие.

Чл. 4. (1) Общинският съвет се състои от 11 /единадесет/ съветници и заседава в ритуалната сграда на НЧ “Христо Ботев “ всеки последен четвъртък от месеца от 18.00 часа през зимния период и от 20.00 часа през летния период.

(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията по решение на общинския председател.

(3) По изключение, с решение на общинския съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.

Чл. 5. (1) Общинският съвет:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с

мнозинство от 5 + 1 общински съветници;

 1. одобрява структурата на общинската администрация по

предложение на кмета на общината с мнозинство 5 + 1 общински съветници;

 1. избира и освобождава председателя на общинския съвет с

мнозинство 5 +1 общински съветници;

 1. определя размера на трудовите възнаграждения на кмета в

рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работни заплати на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 1. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява

контрол и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство 5 + 1 общински съветници;

 1. определя размера на местните такси и цени на услугите с

мнозинство 5 +1 общински съветници;

 1. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с

общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината с мнозинство 5 + 1 общински съветници;

 1. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на

търговски дружества с общинско участие и определя представителите на общината в тях с мнозинство 5 + 1 общински съветници;

 1. приема решения за ползването на банкови кредити, за предоставяне

на безвъзмездни заеми и за емитирането на облигации при условия и ред, определени със закон, с мнозинство от 5 + 1 общински съветници;

 1. приема решения за създаване и одобряване на устройствени

планове и техните изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 1. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на

общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 1. определя изискванията за дейността на физическите и

юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните, както и от състоянието на инжинерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 1. приема решения за създаване и за прекратяване на общински

фондации и управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници;

 1. приема решения за участие на общината в сдружения на местните

власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 1. прави предложения за административно-териториални промени,

засягащи територията и границите на общината с мнозинство от 5 + 1 общински съветници;

 1. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади,

паркове, инжинерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 1. обсъжда и приема решения по предложение на кмета на общината

по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 1. приема решения за произвеждане на референдум и общи събрания

на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от 5 + 1 общински съветници;

 1. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от

половината от присъстващите общински съветници;

 1. удостоверява с почетно гражданство български и чуждестранни

граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;

 1. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на

председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от 5 + 1 общински съветници;

 1. /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от 5 + 1 общински съветници;

 2. /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон / взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите си за повече от три месеца с мнозинство от 5 + 1 общински съветници.

(2) /нова с Решение №433 по Протокол №42/ 27.09.2018 година на ОбС-Антон/ Общинският съвет може да избира и освобождава обществен посредник, с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници, според нормите на чл.21а от ЗМСМА.

(3) В случайте по ал. 2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от 5 + 1 общински съветници.

(4) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.

(5) В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.

(6) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл. 6. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на изборните резултати.

Чл. 7. (1) Първото заседание на общиския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

(2) Общинските съветници и кметът на общината полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник и кмет на община се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл. 8. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл. 9. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл. 10. (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл. 9 се избира комисия от 3 /трима/ общински съветници.

(2) Комисията утвърждава образец на бюлетината и плик, подпечатани с печата на общината.

Чл. 11. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл. 12. (1) Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се смятат за една.

(4) Недействителни да бюлетините, когато:

 1. са намерени в избирателната кутия без плик;

 2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

 3. върху тях са дописани думи и знаци;

 4. не са по установения образец.

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл. 13. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват при:

 1. при подаване на оставка;

 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 решението на общинския съвет се взема по реда на чл. 12.

(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл. 14. При предсрочно прекратяванена пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието се председателства от съветник избран от общинския съвет.

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 15. (1) Председателят на общинския съвет:

 1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

 2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

 3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

 4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

 5. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

 6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

 7. осигурява необходимите условия за работа на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

 8. /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

 9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

 10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

 11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

 12. следи нормативните актове, приети от общинския съвет , да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината, чрез публичното им изнасяне на табло или публикуване в местния печат.

 13. организира с участието на общински съветници прием на граждани от 13.00 часа всеки последен четвъртък от месеца;

 14. следи за спазване на този правилник;

 15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.

(2) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или интереси на съпруг и роднини по права линия и по съсебрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от избран от общинския съвет съветник.

Чл. 16. Председателят на общинския съвет получава възнаграждение, което се определя от общинския съвет, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл. 17. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Чл. 18. (1) Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

 3. да участва в обсъждането на всички въпроси от компетентността на съвета;

 4. да отправя въпроси към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следнащото заседание на общинския съвет, освен ако самия съвет не реши друго;

 5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифициранаинформация, представляваща държавна или служебна тайна;

 6. да ползва неплатен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

 7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;

 8. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета;

(2) Размерът на възнаграждението на общински съветник по ал.1, т.7 се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

(3) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец – в общините с население до 100 000 души.

 1. Общинските съветници получават 100% от гласуваното възнаграждение в случай, че присъстват на всички заседания на комисиите, на които са членове и на всички заседания на Общински съвет-Антон за текущия месец. Отсъствието от заседания на ОбС или заседания на комисии намалява възнаграждението с процент равен на 80-80*(брой присъствия/ общ брой заседания и сесии).

 2. Възнаграждението по ал.3 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общински съвет.

 3. В месеците, които Общински съвет – Антон и комисиите към него нямат проведени заседания, възнаграждения на общинските съветници се начисляват и изплащат в размер на 20 на сто от дължимото за месеца.

(4) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл. 19. Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

 2. да провежда срещи с гражданите и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

 3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

 4. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

 5. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

 6. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

Чл. 20. (1) /нова с Решение №433 по Протокол №42/ 27.09.2018 година на ОбС-Антон/ Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно, според нормите на чл.30, ал.4 от ЗМСМА.

(2) /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ Ако общински съветник не участва в три последователни заседания на общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет без уважителни причини, по предложение на председателя общинския съвет приема решение за прекратяване пълномощията на съветника, с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветнищите.

(3) /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ Решението по ал. 2 може да се обжалва пред окръжния съд в 14-дневен срок.

Чл. 21. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 22. (1) Общинският съветник по време на заседанието няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;

 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

 5. Да говори по телефона .

(2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.

Чл. 23. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или интереси на съпруг и роднини по права линия и по съсебрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериалин интерес.

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал. 1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на кофликт на интереси и да не участва в гласуването.

(3) Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл. 24. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на светник за лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл. 25. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнението на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл. 26. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални превилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или другиго незаконни действия.

Чл. 27. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл. 28. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случайте когато това не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл. 29. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;

 2. забележка;

 3. порицание;

 4. отнемане на думата;

 5. отстраняване от заседание.

Чл. 30. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл. 31. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл. 32. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 24 – 28 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл. 33. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 29, т. 1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл. 34. Председателят на общинския съвет може да отстрани от заседание общински съветник, който:

 1. възръзява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

Чл. 35. (1) Отстраненият от заседанието съветник по чл. 34 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Глава шеста

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 36. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновенно мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл. 37. (1) Постоянните комисии на общинския съвет са:

 1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба;

 2. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика;

 3. Комисия по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, околна среда ,благоустрояване и земеделие

4. Комисия по чл. 25 ал. 2 т. 3 от Закона за предотвартяване и разкриване на интереси

(2) Общинския съвет може да извършва промени във вида, броя състава и ръководството на постоянните комисии.

Чл. 38. (1) Постоянните комисии имат за задача:

 1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

 2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

 3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл. 39. (1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.

(2) Общинския съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл. 40. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяване на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на протичащите от този правилник права или задължения.

Чл. 41. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл. 42. (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 4 дни, преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл. 43. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред и продължителността на заседанието си.

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказване на присъстващите и формулира проекти за предложения и препоръки.

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явна гласуване.

Чл. 44. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината.

(2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.

(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.

Чл. 45. (1) Заседанията на комисията са открити. Комисиите могат да решават по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

(2) Председателят на комисията е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и медии.

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

Чл. 46. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен район на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния район

Чл. 47. (1) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия, кметът на общината, както и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл. 48. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл. 49. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите на комисия.

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.

Чл. 50. Становище на постоянна комисия се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл. 51. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

(2) Правилата за работа на постоянната комисия се прилагат и за временната комисия.

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.

(4) Общинския съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл. 52. (1) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени критерии и условия.

(2) Експертите и консултантите по ал. 1 работят на обществени начала.

(3) В случайте, когато е необходимо експертите и консултантите по ал. 1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от председателя на общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

Глава седма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 53. Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

Чл. 54. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

(2) Времето на едно заседание е до 4 часа, което се разпределя в две части с пауза от 10 минути и с почивки по 5 минути за всяка част.

(3) Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до 1 час.

Чл. 55. (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, приети от съвета. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.

(2) Най-малко 4 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината – таблото за съобщения и чрез местният радиовъзел.

Чл. 56. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на общинския съвет, подготвя проект за дневен ред.

(2) В дневния ред могат да бъдат включени материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет.

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета включва отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани”.

(4) Питанията, предложенията и становищата на гражданите, които не са по обществено значими въпроси се връщат на подателя им от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА в 7 дневен срок.

Чл. 57. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 60, ал. 1 ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по късно от 12.00 часа на предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1. настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

(3) Неотложни въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл. 57а. При възникнали въпроси за разглеждане от съветниците в резултат на срещите с гражданите по чл. 15, ал. 1, т. 13, те също могат да бъдат включени в дневния ред на заседанието. Тяхното включване се предлага от председателят на общинския съвет или от съветник присъствал на обявения прием за граждани.

Чл. 58. (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звената по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, в 5 дневен срок преди неговото провеждане.

(2) По изключение материалите за съответното заседание могат да се предоставят на общинския съвет и в деня на неговото провеждане.

(3) В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл.59. (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководат от председателя на общинския съвет.

(2) При отсъствие на председателя на общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от избран от общинския съвет съветник.

Чл. 60. (1) Председателя на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриване на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл. 61. (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

(2) Предложенията за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.

Чл. 62. (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

(2) по изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от 6 /шест/ от общинските съветници или кметът на общината.

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава на открито или закрито.

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл. 63. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на непровителствени организации и на медиите.

(3) Гражданите, представителите на неправителствените организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отпрявят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл. 64. (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

Чл. 65. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:

1. прекратяване на заседанието;

2. отлагане на заседанието;

3. прекратяване на разискванията;

4. отлагане на разискванията;

5. отлагане на гласуването.

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл. 66. Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако продължи или се повтори, му отнема думата.

Чл. 67. (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл. 68. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.

(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 1 реплика.

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл. 69. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 1 общински съветници.

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл. 70. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл. 71. (1) Кметовете на общината имат право да присъстват на заседание на общинския съвет.

(2) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.

Чл. 72. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на

3 минути

Чл. 73. (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.

(3) Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл. 74. При шум и безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсне заседанието за определено време.

Чл. 75. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на група общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл. 76. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случай. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.

(2) Явно гласуване се извършва чрез:

1. вдигане на ръка;

2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “да”, “не”, “въздържал се”;

3. или саморъчно подписване.

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл. 77. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл. 78. (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл. 79. (1) Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация. В структурата на общинската администрация се създава звено на основание чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

(2) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се води от секретар, който е служител в създаденото звено по чл. 79, ал. 1 от настоящия правилник, и се подписва от него и от председателя на общинския съвет най-късно в 3 дневен срок от заседанието.

(3) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл. 80. Общинските съветници могат да разглеждат протокола и да искат поправяне на грешки в седемдневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават на следващото заседание.

Чл. 81. Поправки на явни фактически грешки в приетите актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявявят пред общинския съвет на следващото заседание.

Глава осма

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 82. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последищи от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение

Чл. 83. (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

(2) Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл. 84. (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 4 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 10 дни от тяхното внасяне.

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проектът за решение се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл. 85. (1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл. 62, ал. 1 от този правилник. А в случаите на чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 2 от този правилник – не по-късно от началото на заседанието в което ще бъдат разгледани.

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на другите комисии, на които той е бил разпределен.

Чл. 86. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуване на дневния ред на заседанието.

Чл. 87. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл. 88. (1) Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл. 45, ал. 2 отЗМСМА.

(2) Председателят на общинския съвет възлага на водещата комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.

(3) Оспореното решение се включва в дневния ред на общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.

(4) Оспорваното решение се приема с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.

(5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл. 89. Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен/обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси. С решението си, общинският съвет приема и правила за функционирането и участието в консултативен/обществен съвет.

Чл. 90. (1) Общинският съвет може да организира публични обсъжадния на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.

(3) Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез изнасяне на табло или публикуване в местният печат решението по ал. 2 най малко 4 дни преди датата на обсъждането.

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл. 91. Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл. 92. (1) Проектът за общинският бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 4 дни от разпределянето му.

Чл. 93. (1) Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал. 1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на общинския съвет и се заверява от секретаря на общинския съвет .

Чл. 94. Всички актове на общинския съвет, влезли в сила, се довеждат до знанието на населението чрез качване им на сайта на общината .

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 95. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл. 96. Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

Чл. 97. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде писмен или устен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.

Чл. 98. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 5 дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което той трябва да отговори.

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл. 99. Общинският съветник може писмено до оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.

Чл. 100. (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути, а кметът да отговори – в рамките на 5 минути.

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник може в рамките на 3 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл. 101. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор се прилагат към протокола.

Чл. 102. (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието.

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл. 103. (1) Общински съветник не може да зададе питане на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинският съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл. 104. Общинският съвет провежда обсъждане на 6 месечен отчет на изпълнение на бюджета.

Чл. 105. (1) /нова с Решение №433 по Протокол №42/ 27.09.2018 година на ОбС-Антон/ Общинският съвет може да отменя административни актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд, според нормите на чл.45, ал.2 от ЗМСМА.

(2) /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3) /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ Становищата за отмяна на актовете по ал. 1 се включват за разглеждане в следващото заседание.

(4) /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ При противоречие с акта на общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал. 3, но не по-късно от два месеца от издаването й.

Чл. 106. (1) /нова с Решение №433 по Протокол №42/ 27.09.2018 година на ОбС-Антон/ Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно, според нормите на чл.42 от ЗМСМА.

(2) /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ За установяване на обстоятелствата по ал. 1 общинският съвет избира временна комисия. В състава на комисията се включват представители на всички групи общински съветници.

(3) /отменена с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ Комисията извършва проверка по предоставени сигнали и материали и представя пред общинския съвет становище в срока, определен за дейността й.

Чл. 107. /отменен с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон/ Председателят на общинския съвет обявява на заседание на съвета предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на общината когато са налице обстоятелствата по чл. 42, ал. 1,т .1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

Глава десета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 108. (1) Кметът на общината може да присъства на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3) Проекти за решения, внесени от общинските съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

Чл. 109. /нов с Решение №433 по Протокол №42/ 27.09.2018 година на ОбС-Антон/ Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно според нормите на чл.44, ал.7 от ЗМСМА.

Чл. 110. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване на копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурава възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл. 111. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им до знанието на населението.

Чл. 112. (1) Кметът на общината уведомява писмено общинският съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Глава единадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

§ 2. Правилникът за организацията и дейността на общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от 18.11.2011 г и отменя Правилник приет с решение решение № 3 от 05.12.2007 год.

§ 3. Този Правилник е приет с Решение №3 от Протокол №2/ 18.11.2011 година на Общински съвет – Антон.

§ 4. Правилникът за организацията и дейността на общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от 04.02.2016 г и отменя Правилник приет с решение решение № 3 от 18.11.2011 год.

§ 5. Този Правилник е приет с Решение №64 от Протокол №6/ 04.02.2016 година на Общински съвет – Антон.

§ 6. Настоящият Правилник е изменен с Решение №667/19.06.2018 година на АССО и Решение №419 по Протокол №40/ 07.08.2018 година на ОбС-Антон.

§ 7. Настоящият Правилник е изменен с Решение №433 по Протокол №42/ 27.09.2018 година на ОбС-Антон.

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.