ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВН О МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“