Профил на купувача – страница 1 от 12


 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 20.05.2020

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „МИР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“,   ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „  ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „МИР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2  ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3   ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН

Номер в АОП – 9098874

Обява чл.20 ал.3 

 Допълнителни указания   

Документи 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  – публикувана на 01.06.2020

Съобщение за Отваряна на оферти чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26  – публикувана на 08.06.2020

Протокол №1/22.06.2020 – публикувана на 25.06.2020

Решение №3 от 30.06.2020 г. класиране   – публикувана на 30.06.2020

Договор №9  – публикуван на 29.07.2020

Договор №10  – публикуван на 29.07.2020

Договор №11  – публикуван на 29.07.2020


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 12.05.2020

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“, ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№2 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

№3 ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН

Номер в АОП – 9098674

Обява чл.20 ал.3 

 Инфорвация за публикуване в профила на купувача   

Допълнителни указания   

Документи 

Заповед за оттегляне на обява  – публикувана на 18.05.2020


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 27.09.2019

Обява за „Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска в с. Антон, община Антон“;

Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Дълбок в с. Антон, община Антон“

Номер в АОП – 9092907

Обява чл.20 ал.3 

 Техническо задание    

Документи 

Съобщение  – публикувано на 30.09.2019

Съобщение  – публикувано на 03.10.2019

Разяснение №1   – публикувано на 04.10.2019

Разяснение №2   – публикувано на 04.10.2019

Протокол №1 от работата на комисията  – публикуван на 17.10.2019

Решение №7/17.10.2019

Договор №8/29.10.2019  – публикуван на 31.10.2019 година

Профил на купувача – страница 2 от 12


страници 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 27.09.2019

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН

Номер в АОП – 9092873

Обява чл.20 ал.3 

Документи 

Протокол от работата на комисията  – публикуван на 22.10.2019 година

Договор  – публикуван на 28.10.2019 година

Профил на купувача – страница 3 от 12


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 25.04.2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

                „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Номер в АОП – 9087858

Обява чл.20 ал.3 

Документи 

СЪОБЩЕНИЕ  – дата на публикуване 03.05.2019

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  – публикувана на 07.05.2019 г.

Техническа спецификация  – публикувана на 14.06.2019 година
Ценово предложение  – публикувано на 14.06.2019 година
Предложение за изпълнение  – публикувано на 14.06.2019 година
Договор  – публикуван на 14.06.2019 година
Анекс№1/20.08.2019 г.  – публикуван на 26.08.2019 година

Профил на купувача – страница 4 от 12


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 26.09.2018

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2018 ГОДИНА

Номер в АОП – 9081174

Обява чл.20 ал.3 

Документи 

Протокол №1 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти  – публикувано на 19.10.2018

Протокол №2 за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти   – публикувано на 19.10.2018

Договор  – публикувано на 31.10.2018


Анекс №2

Анекс №1

Договор и приложения  – публикуван на 16.07.2018

Протокол за разглеждане оценка и класиране на получените оферти – публикуван на 22.06.2018

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувано на 07.06.2018

Информация №9076983

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 29.05.2018

„Основен ремонт на  път SFO 1450/I-6, Пирдоп-Розино/-Душанци-граница общ.(Пирдоп-Антон), ул. „Шипка“ и  ул. „Лиска“, финансирани от Държавния бюджет за 2018 г.  чрез  бюджета на  Община Антон

Номер в АОП – 9076588

Обява чл.20 ал.3 

Документи 

Указания

Профил на купувача – страница 5 от 12

Договор

Протокол от 07.02.2018 година за разглеждане, оценка и класиране – публикуван на 09.02.2018 година

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 19.01.2018

Информация – №9072316

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 10.01.2018

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, проектно предложение № BG05FMOP001-3.002-0220 финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България.

Номер в АОП – 9072115

Обява чл.20 ал.3 

Документи 


Анекс към договор №2/09.02.2018 г. – публикувано на 08.02.2019

Договор

Протокол от 07.02.2018 година за разглеждане, оценка и класиране – публикуван на 09.02.2018 година

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 16.01.2018

Информация – №9072249

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 08.01.2018

„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

Номер в АОП – 9072062

Обява чл.20 ал.3 

Документи 


Профил на купувача – страница 6 от 12

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 20.09.2017

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2017 ГОДИНА

Номер в АОП – 9068501

Обява чл.20 ал.3 

Документи 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувано на 29.09.2017

Номер в АОП – 9068769

Информацията е за удължаване на срока 

Протокол, за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти по реда на чл.186 и сл. от ЗОП – публикуван на 18.10.2017 година

Прочети протокола 


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – публикувано на 20.09.2017

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2017 ГОДИНА

Номер в АОП – 9068501

Обява чл.20 ал.3 

Документи 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – публикувано на 29.09.2017

Номер в АОП – 9068769

Информацията е за удължаване на срока 

Протокол, за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти по реда на чл.186 и сл. от ЗОП – публикуван на 18,10,2017 година


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 21.02.2017

„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ЦДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“, улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон.

Номер в АОП – 9061625

Обява чл.20 ал.3 

Документи 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 02.03.2017

Номер в АОП – 9061979

Обява

Протокол 20.03.2017  – публикуван 20.03.2017

Решение за избор на изпълнител  – публикувано 23.03.2017

Договор – публикуван 20.03.2017

Изплатени суми  – публикувано 03.05.2017

Профил на купувача – страница 7 от 12

Оттеглена на 02.11.2016 г. 14:30

Разяснение публикувано на 02.11.2016 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 28.10.2016, 15:35

Номер в АОП – 9057955

Обява чл.20 ал.3 

Документи


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 14.10.2016

„СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2016/2017 ГОДИНА” ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2016 ГОДИНА

Номер в АОП – 9057499

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи

Протокол от комисия 31.10.2016 г.

Решение №5 за класиране 31.10.2016 г.

Договор 02.11.2016 


 17.09.2016 16:55

Пазарни консултации за обект:
„Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на село Антон, Община Антон – Пречиствателна станция за питейни води“
Местонахождение:  ИМОТ  № 140005, местност „НАД СЕЛО“ землище на с. Антон, ЕКАТТЕ 00504

Комплект документи 


Протокол от 13.09.2016 година

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 25.07.2016

Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Антон  за кандидатстване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с работно заглавие на  проекта:

„Изграждане,  реконструкция и рехабилитация на  водоснабдителни системи и съоръжения на село Антон, Община Антон

Обект 1:  Пречиствателна станция за питейни води“;

Обект 2: Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на Ул. „Джемина“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Елин Пелин“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Еделвайс“ и ул. „Липа“

Номер в АОП – 9054649

Обява чл.20 ал.3 

Документи

Образци

СЪОБЩЕНИЕ – 03.08.2016

Относно: Промяна на датата и часа на отваряне на офертите с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Антон  за кандидатстване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с работно заглавие на  проекта:

„Изграждане,  реконструкция и рехабилитация на  водоснабдителни системи и съоръжения на село Антон, Община Антон

Обект 1:  Пречиствателна станция за питейни води“;

Обект 2: Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на Ул. „Джемина“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Елин Пелин“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Еделвайс“ и ул. „Липа“

Прочети !

Профил на купувача – страница 8 от 12


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 22.07.2016 – ОТТЕГЛЕНА НА 25.07.2016 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Антон  за кандидатстване по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с работно заглавие на  проекта:

„Изграждане,  реконструкция и рехабилитация на  водоснабдителни системи и съоръжения на село Антон, Община Антон

Обект 1:  Пречиствателна станция за питейни води“;

Обект 2: Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на Ул. „Джемина“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Елин Пелин“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Еделвайс“ и ул. „Липа“

Номер в АОП – 9054604 ОТТЕГЛЕНА НА 25.07.2016 г.

Обява чл.20 ал.3 

Документи

Образци


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – 15.07.2016

Предоставяне на консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Антон  за кандидатстване с проект “Реконструкция на  улици “Топола”, “Бенковски”, “Шипка”, “Цар Симеон”, “Ал. Стамболийски”, “Джемина”, “В. Боримечков” „ Здравец”, „Цар Борис”, „Бачо Киро”, „Г.С.Раковски”, „Мир”, „Панайот Волов”  по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

Номер в АОП – 9054387 

 

Обява чл.20 ал.3 

Документи

Образци

 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 22.07.2016

Номер в АОП – 9054605

 

Протокол за разглеждане, оценка и класиране – 28.07.2016 

 

Решение №1 от 02.08.2016 г. за избор на изпълнител  – 03.08.2016 

Профил на купувача – страница 9 от 12


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП е открита процедура чрез публична покана за  “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” – УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН

Публична покана

Заповед за откриване на процедура

Документи за участие 

Протокол 1 от дейността на комисията – 01.03.2016 

Решение 1 за класиране на участниците 02.03.2016 

Договор №2/23.03.2016 

Възстановена гаранция

Информация за изплатени суми май 2016. 

Информация за изплатени суми юни 2016. 

Информация за изплатени суми септември 2016. 

Информация за изплатени суми септември 2016. 

Информация за изплатени суми октомври 2016. 

Информация за изплатени суми ноември 2016. 

Информация за изплатени суми януари 2017.

Информация за изплатени суми март 2017.Публична покана  с предмет: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА” чрез  бюджета на  Община Антон за 2015 г.

Документи за участие

Заповед за членове на комисия

Протокол

Договор „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2015/2016 ГОДИНА”  


Публична покана – „Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор № 2014BG16SPO001-011 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Заповед

Указания и приложения

Техническа спецификация

Проект на договор

Заповед комисия – 14.07.2015

Протокол комисия – 04.08.2015

ДОГОВОР – 26.08.2015 

Възстановена гаранция 

изплатени суми по Договор  № 13/26.08.2015 година за изпълнение на строително монтажни работи по  проект: “Възстановяване на пътна настилка на ул. „Планински извори”, с. Антон“ по Договор 2014BG16SPO001-011 от 01.06.2015 година по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Покана за заключителна пресконференция 

Презентация


Публична покана – Извършване на ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон, за обект ІV – 60038 – І – 6 – Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет на Община Антон за 2015 година

Заповед

Приложения и документи

Заповед комисия – 14.07.2015 

Протокол комисия – 04.08.2015

ДОГОВОР – 26.08.2015

Възстановена гаранция  

Профил на купувача – страница 10 от 12


ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН.

Изплатени суми на 13.04.2016

Изплатени суми на 10.06.2016

Изплатена сума на 05.08.2016


На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП е открита процедура чрез публична покана за  “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” – УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН

Публична покана

Заповед за откриване на процедура

Заповед оферти

Документация участие 

Протокол – комисия 11.03.2015 

Решение за класиране 17.03.2015 

Договор №7 23.03.2015

Ценово предложение

Техническо предложение 

Гаранция участие

Гаранция изпълнение

Възстановяване гаранция участие 

Информация за изплатени суми

Информация за изплатени суми – 29.05.2015

Информация за изплатени суми -29.06.2015

Информация за изплатени суми -23.07.2015

Информация за изплатени суми -31.08.2015

Информация за изплатени суми -30.09.2015  

Информация за изплатени суми -03.11.2015 

Информация за изплатени суми -22.12.2015 

Информация за изплатени суми -01.03.2016  

Възстановена гаранция за изпълнение

Информация за изплатени суми -05.04.2016


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2014/2015 ГОДИНА” 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
 
ДОГОВОР 

Профил на купувача – страница 12 от 12

Открита процедура по ЗОП

Проект: Ремонтни работи по четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект ІV – 60038 – І -6 – Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон финансирани от Държавния бюджет за 2014 г.  чрез бюджета на Община Антон

Решение № 610908

Обявление №610909 

Документи ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧАСТИЕ

в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Избор на изпълнител за разработване на Общински план за развитие 2014-2020 г. и на стратегически документи на общинско ниво, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики. Избор на изпълнител за разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.”

Изтегли документи

Публична покана в сайта на АОП 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛЕН И КОНСЕРВИРАН ВИД ЗА НУЖДИ НА ЦДГ „БЪЛГАРЧЕ” №16 – УЛИЦА „ЕВРОПА”; ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” – УЛИЦА „БЪЛГАРИЯ” №47, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН

Документи

Публична покана в сайта на АОП

 


Публична покана за „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА АНТОН. Номер на документа в АОП 9020440

Документи

АОП 


проект „Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон”, договор с рег. № А12-22-97/01.04.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.Изпълнение на дейности по провеждане на езикови, компютърни и специализирани обучения за служителите на община Антон
Публична покана
Документи

В агенцията за обществени поръчки е обявена открита процедура по ЗОП във връзка с ДОГОВОР № 23/313/00132 по МЯРКА 313

виж обявлението и решението

Документи за участие


В агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана за доставка на хранителни продукти под №9011861

Виж поканата

Документи за участие

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.