Открити процедури 1 от 6


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 12.03.2020 година в 16.00

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Информация за преписката

Решение

Обявление

Документация

ЕЕДОП

Образци и приложения

Технически проект

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:Относно: Промяна мястото за отваряне на офертите за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от закона за обществените поръчки с предмет:  Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към  училище  „Св. Св. Кирил и Методий“  – публикувано на 27.03.2020

Протокол №1 от работата на комисия  – публикуван на 23.04.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти  – публикуван на 22.05.2020 г.

Протокол №2 от работата на комисия  – публикуван на 04.06.2020 г.

Протокол №3 от работата на комисия  – публикуван на 04.06.2020 г.

Доклад на комисия  – публикуван на 04.06.2020 г.

Решение №2  – публикуван на 04.06.2020 г.

Договор  – публикуван на 18.09.2020 г.

Предложение за изпълнение на поръчката  – публикуван на 18.09.2020 г.

Ценово предложение  – публикуван на 18.09.2020 г.

Техническа-спецификация  – публикуван на 18.09.2020 г.

Д-1-протокол-отчитане-СМР  – публикуван на 18.09.2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 10.02.2020 година в 17.00

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Информация за преписката

Решение

Обявление

Документация

ЕЕДОП

Образци и приложения

Технически проект

Решение за прекратяване на процедура  – публикувано на 24.02.2020 г.

Информация за възложена поръчка  – публикувано на 11.03.2020 г.

Открити процедури 2 от 6


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 07.02.2020 година в 16.00

Дейността, включена в предмета на поръчката, включва доставка, чрез периодични заявки от Възложителя на хранителни продукти за нуждите на оставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“, улица „България“ №17, финансирани от бюджета В Списък на хранителните продукти – Приложение №1.1 във формат Excel са посочени наименованието, техническите характеристики, мерните единици и прогнозните количества на хранителните продукти.

Информация за преписката

Решение

Обявление

Указания 

Документация

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 02/03/2020 Местно време: 17:00

Протокол №1  – публикуван на 19.03.2020

Протокол №2  – публикуван на 19.03.2020

Доклад  – публикуван на 19.03.2020

Решение за избор на изпълнител – публикуван на 25.03.2020

Договор и приложения – публикуван на 07.05.2020

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  – публикуван на 20.05.2020

Открити процедури 3 от 6


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 26.08.2019 година в 14.00

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Информация за преписката

Решение

Обявление

Документация

ЕЕДОП

Документация и образци

Технически проект

Разяснение №1  – публикувано на  12.09.2019 година

Документи към разяснение №1  – публикувано на  12.09.2019 година

Решение за удължаване срока за подаване на оферти – публикувано на  12.09.2019 година

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол №1  – публикуван 08.10.2019

Доклад от работа на комисията  – публикуван 08.10.2019

Решение №6/14.10.2019  – публикувано 14.10.2019

Облявление за прекратена поръчка № 942358  – публикувано 31.10.2019

Открити процедури 4 от 6

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 16.07.2019 година в 15.00

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към уч. „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Информация за преписката

Решение

Обявление

Документация

ЕЕДОП

Документация и образци

Технически проект

Заповед за прекратяване на процедура  – публикувана на 08.08.2019 г.

Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 08.01.2019 година в 15.30

Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон

Информация за преписката

Решение

Обявление

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

Отваряна на Ценовите предложения с предмет: Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на ДГ „Българче“, улица „Европа“ №16; Общинско звено „Домашен социален патронаж“,  улица „България“ №17, финансирани от бюджета на Община Антон, проведена по реда на чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и във вр. с  чл. 178 от  ЗОП – публикувано на 05.02.2019

Протокол №1 – публикуван на 13.02.2019

Доклад – публикуван на 13.02.2019

Договор за доставка – публикуван на 14,03,2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – публикуван 06.02.2020

 

 

Открити процедури 5 от 6

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 03.08.2018 година в 12.55

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Антон по проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Антон“, Договор № BG05FMOP001-3.002-0220-С02, финансиран по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи те си лица в България.

Информация за преписката

Решение

Обявление

Тръжна документация, КСС и техническа спецификация

Доклад публикуван 03.09.2018

Протокол №1 публикуван 03.09.2018

Протокол №2 публикуван 03.09.2018

Договор и приложения публикувано на 01.10.2018  

Анекс №1 – публикуван на 06.11.2019

Анекс №2 – публикуван на 02.01.2019

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)  публикуван на 20.05.2020


Открити процедури 6 от 6

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публикувано на 02.08.2016 година в 11.45

„Предоставяне на консултантски услуги по проект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км.“ на Община Антон по Мярка 07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на „Програма развитие на селските райони 2014-2020г.“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Информация за преписката 

Решение

Обявление

Документи

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 15.55  

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.40

Решение 2 от 18.10.2016

Публикувано 18.10.2016 година 15.35

Договор за предоставяне на консултантски услуги от 14.12.2016

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       28.12.2016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Публикувано на 01.08.2016 година в 12:38

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Изработване на инвестиционен проект във фаза “технически” и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, Подобект 1: SFO 1450 (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон): участък от км 0+000 до км 3+000 с приблизителна дължина 3.000 км; Подобект 2: SFO 1002 (I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606): участък от км 0+000 до км 6+800 с приблизителна дължина 6.800 км., във връзка с подготовката на община Антон за кандидатстване по “Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Информация за преписката 

Решение

Обявление

Документи

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Публикувано 13.09.2016 година 16.00

Протоколи и доклад 

Публикувано 12.10.2016 година 11.35

Решение 3 от 18.10.2016

Публикувано 18.10.2016 година 15.40

Договор за проектиране от 19.12.2016

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.12.2016

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.