ОБЩИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АНТОН

                       Утвърждавам:_____________

                                                                                                             Андрей Симов

                                                                                                                               Кмет на Община Антон

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Хартата на клиента е обществен договор за партньорство и коректни взаимоотношения между Общинска администрация – Антон, от една страна, и гражданите и фирмите от друга, като ползватели на предоставяните от администрацията услуги.

Основното предназначение на Хартата на клиента е да запознае гражданите с предоставяните от Общинска администрация услуги и стандарти за обслужване, които от една страна клиентите могат да очакват, а от друга, служителите добре да познават и спазват.

Основната цел на Хартата на клиента е подобряване качеството и ефективността на административното обслужване, което ще бъде постигнато чрез:

 • облекчаване на административните процедури и съкращаване на сроковете за тяхното изпълнение;

 • предоставяне на ясна, пълна и точна информация за различните групи клиенти относно предлаганите административни услуги, както и за спазване на гарантираните им от законодателството права;

 • равнопоставеност между клиентите, независимо от социалното им положение, образование, пол, възраст, физическо или умствено увреждане, етническа принадлежност или религиозни убеждения;

 • въвеждане на механизми за обратна връзка с клиента с цел оценка на предоставената услуга и отправяне на препоръки за подобряване качеството на обслужване;

Дейността на Общинска администрация – Антон се основава на принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност.

Спазвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента, както и стандартите за административно обслужване.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ СА:

– подобряване достъпа до услуги, като Ви информираме за документите необходими за извършване на услугата, за сроковете и таксите за нейното изпълнение;

– повишаване качеството на предоставяните услуги, като Ви предлагаме обикновена, бърза и експресна услуга;

– прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с добре информирани служители;

– да Ви насърчим да чуем Вашето мнение за качеството и изпълнението на предоставяните от нас услуги;

– да ограничим възможностите за корупция.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО

ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АНТОН

 1. Законосъобразно административно обслужване в условията на прозрачност и ефективност.

 2. Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставянето на такива, сроковете за тяхното изпълнение, улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали.

 3. Изграждане на комуникационна връзка между Общинска администрация и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и предложения и създаване на условия за измерване удовлетвореността на клиентите.

 4. Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа на административното обслужване.

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ НИЕ

СЕ АНГАЖИРАМЕ ЗА:

 • професионално отношение и уважение към всеки от Вас;

 • спазването на принципите на равнопоставеност към всички клиенти;

 • коректно, оптимално и законосъобразно разрешаване на Вашия проблем;

 • предоставяне на точна, разбираема и пълна информация, чрез различни комуникационни средства и по този начин удовлетворяване на Вашите потребности;

 • предоставяне на заявените от Вас услуги в съответствие със стандартите за обслужване;

 • осигуряване на съдействие от страна на служителите;

 • осигуряване на достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване.

В ЗАМЯНА, ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;

 • да бъдете внимателни и търпеливи, както към служителите, така и към останалите клиенти;

 • да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които Ви дават предоставените услуги и информация;

 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за изпълнение на желаната от Вас услуга;

 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на административното обслужване.

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ:

 • анонимни сигнали и предложения не се разглеждат и остават без последствия;

 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали и предложения, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;

 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, които не са от компетенцията на институцията.

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ИЗВЪРШВАЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ :

    1. ДИРЕКЦИЯ „Финансово-стопанска дейност и административно обслужване“

    2. ДИРЕКЦИЯ „Териториално селищно устройство и управление на проекти“

Списък на извършваните от Общинска администрация административни услуги можете да намерите в сградата на Общинска администрация – Антон, както и на интернет страницата www.antonbg.com.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Във взаимоотношенията си с Вас ние се ръководим от следните нормативни документи:

Конституцията на Република България

Административно процесуален кодекс

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Закон за защита на личните данни

Закон за достъп до обществена информация

Закон за гражданската регистрация

Закон за общинската собственост

Закон за устройство на територията

Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи

Закон за местните данъци и такси

Закон за достъп до класифицираната информация

Закон за управление на отпадъците

Закон за задълженията и договорите

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за опазване на околната среда

Закон за обществените поръчки

Наредби, приети от Общински съвет – Антон

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ:

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности и предоставяни услуги.

Консултации можем да Ви предоставим лично или по телефона в рамките на установеното работно време.

ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС:

получаване на пълна и точна информация за дейностите на Общинска администрация и предоставяните услуги;

ако въпросите, които поставяме не са в кръга на нашата компетентност, ние ще Ви насочим към лицето или институцията, към която трябва да се обърнете;

ако отговорът на вашата жалба или молба е неясен и не ви удовлетворява, има възможност за преразглеждане и изготвяне на по-добро и ясно изложение.

ЗА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:

По телефона е необходимо да го направите в рамките на работното време на Общинска администрация:

от 8.00 до 17.00 часа на телефони 07186 / 23 00, 22 30

или на e-mail: obanton@abv.bg

КОГАТО НИ ПИШЕТЕ:

Адресирайте писмата си на адрес:

Село Антон, 2089, пл. “Съединение” № 1

Ще получите писмен отговор на посочения от Вас адрес.

КОГАТО ВИ ПИШЕМ:

 • Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

 • Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

 • Ще Ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи Вашите предложения, сигнали, жалби или молби;

АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ:

 • От изпълнението на обслужването;

 • От отношението на конкретен служител;

 • Ако смятаме, че нещо не е било наред;

Искаме да знаем това, за да отстраним грешката. Можете да ни информирате:

 • Като дойдете лично в Общинска администрация;

 • Писмено;

 • По телефона;

 • По e-mail;

Адрес на Общинска

Администрация -Антон:

Село Антон, 2089

Пл. “Съединение” № 1

Работно време на Общинска Администрация –Антон

От 8.00 до 17.00 часа

Почивка: от 12-13 часа

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да подобряваме качеството на административното обслужване.

Настоящата Харта на клиента е утвърдена от Кмета на Община Антон и ще бъде преразглеждана и актуализирана периодично, съобразно настъпилите изменения и допълнения в дейността на Общинска администрация и в отговор на изискванията на нашите клиенти.

Хартата на клиента се приема на основание чл. 21 от Наредбата за административното обслужване, утвърдена е със Заповед № 32 от 18.02.2014 г. на Кмета на Община Антон и е публикувана на интернет страницата на Общинска администрация на адрес: www.antonbg.com.

Хартата на клиента можете да намерите и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация.

 

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.