ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДИРЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ»

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Договор BG05FMOP001-5.001-0048-C06

 

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

 

Име на операцията: BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Име на проекта: “Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на пандемия от COVID-19”

Име на бенефициента:  – Община Антон

Начална дата: 02.01.2021 година

Крайна дата: 30.09.2022  година

Стойност на  проект: –  133 607,10 лева

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

    Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

    Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

    Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Брой обхванати потребители на услугата – 106 души

Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация е насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. Като резултат от предоставянето на услугата се очаква следното: – подобрен достъп до социални услуги на нуждаещи се лица; – разширяване на обхвата на ефективното социално подпомагане; – подобряването на достъпа до социални услуги, ще допринесе за намаляване на бедността; При предоставяне на топъл обяд по домовете, ще се предоставя разнообразно седмично меню, ще се осигурява балансирано и здравословно хранене на целевите групи, както и ще се спазват  изискванията за безопасност на храните, санитарно-хигиенните норми и ще се спазват националните стандарти и норми за хранене.

Задоволяването на потребностите от храна е от важно значение за Общината спрямо нейните уязвими жители. Но социалната подкрепа не бива да се свежда само до изхранването на тези лица. Защото често пъти рисковете, които се идентифицират по отношение на тези лица не са свързани само с процеса „хранене”. Тези лица имат нужда от цялостна социална подкрепа и осигуряване на комплексен характер на социално обслужване. Лицата поставени  в извънредно положение, предвид ситуацията на разрастваща се пандемия, е допълнителен риск, който  се нуждае от материална и социална подкрепа, не рядко те имат нужда от допълнителна помощ и подкрепа за осигуряване на важни житейски и битови потребности

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020   в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU,като част от отговора на Съюза на пандемията от COVID-19

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.