Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 Дата на публикуване: 09.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на 25 жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 00504.111.36;00504.111.37;00504.297.4, с. Антон, м.”Тифула”

 І. Информация за контакт с възложителя:

„ЕЛИТ-КНС” ЕООД с ЕИК:121072185

адрес за кореспонденция: гр.София, п.к.1505, ул.”Братя Жекови” №2А

тел. 0898690176

e-mail: elite.kns@gmail.com

лице за контакт: Кръстьо Наумов Стефанов

    ІІ. Резюме на инвестиционното предложение:

1.    Характеристики на инвестиционното предложение:

А)   Инвестиционното намерение е свързано с  изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) на основание чл.150 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), включващ:

·         Изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и смяна предназначението на земеделска земя с цел разширяване на строителните граници на територията на община Антон

·         Инвестиционен проект за  извършване на малоетажно жилищно строителство в  поземлени имоти, находящи се в землище на с.Антон, обл.Софийска, местност Тифула.

 

В предложението са включени поземлени имоти, както следва:

·         Поземлен имот  с идентификатор 00504.111.36 представлява земеделска земя с начин на трайно ползване – нива  с площ 4999 кв.м. Подходът към имота се осъществява от уличната мрежа на с.Антон – улица „Джемина” и поземлен имот 00504.111.67-селскостопански/ведомствен път.

·         Поземлен имот  с идентификатор 00504.111.37 представлява земеделска земя с начин на трайно ползване – нива  с площ 5980 кв.м. Подходът към имота се осъществява от уличната мрежа на с.Антон – улица „Джемина” и поземлен имот 00504.111.67-селскостопански/ведомствен път.

·         Поземлен имот  с идентификатор 00504.297.4 представлява земеделска земя с начин на трайно ползване – за стопански двор  с площ 4028 кв.м. Подходът към имота се осъществява от уличната мрежа на с.Антон – улица „Джемина” и поземлен имот 00504.297.7 – за местен път.

Предложението за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване предвижда урегулиране на поземлените  имоти  и определяне на устройствена зона, съгласно Наредба за устройствено планиране.

Инвестиционният проект предлага извършване на малоетажно жилищно строителство в гореописаните имоти при спазване на нормативната уредба.

Б)  Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Няма връзка със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

В)  Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатация на земните недра, почвите,водите и на биологичното разнообразие

Природните ресурси, които ще бъдат използвани при реализацията на инвестиционното предложение са: вода, камък, пясък и дърво. Те ще се доставят от фирми, притежаващи разрешителни за добив на инертни материали.

По време на строителството и последващата експлоатация на обекта необходимото количество вода ще бъде доставена от водопроводната мрежа на с.Антон.

При реализацията на проекта няма да се предизвикат процеси, водещи до замърсяване на повърхностните и подпочвените води.

Г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

По време на строителството на обекта се очаква да се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци. няма да бъдат генерирани производствени и опасни отпадъци  при реализацията на инвестиционното предложение.

Битови отпадъци ще се генерират от дейността на работниците, наети за извършване на строителните работи. Битовите отпадъци ще се събират в съдове за битови отпадъци, които регулярно ще се извозват до депо за неопасни битови отпадъци, намиращо се в гр.Златица.

Строителни отпадъци ще се генерират при строителните работи. В резултат на изпълнение на проекта отпадъците, които ще се генерират, ще бъдат основно строителни отпадъци – керемиди, мазилка, дървени стърготини, метални парчета и др., които своевремено ще се събират и извозват на определено от Общинска администрация – Антон, място.

Отпадъчните води, които ще се генерират при реализиране на инвестицията, ще се заустват в съществуващата  канализационна мрежа, която се намира в непосредствена близост по ул. «Джемина».

Не се очаква отделяне или наличие на опасни химични вещества, при реализиране на инвестиционното намерение.

Д)  замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При реализиране на проекта няма да бъдат извършвани СМР дейности, водещи до замърсяване или вредно въздействие върху околната среда.

Е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Няма риск от големи  аварии  при реализиране на инвестиционното намерение.

Ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Няма да бъде допуснато реализиране на СМР дейности, водещи до създаване на риск за човешкото здраве.

2.     Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Населено място – землище на с.Антон

  – Община Антон, ЕКТТЕ 00504

– Местност – „Тифула“

– Поземлени имоти по кадастрална карта: 00504.111.36;00504.111.37; 00504.297.4

– Географски координати (координатна система ККС2005) – приложени скици

3.  Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

Не се предвиждат дейности и процеси, които да генерират или използват опасни вещества, описани в Приложение №3 към ЗООС

4.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Предвижда се изграждане на инфраструктура по време на строителството и експлоатацията на обекта. Имотите са разположени непосредствено до западната регулационна линия на с.Антон , има достъп до уличната мрежа.

5.  Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Предвижда се след завършване на процедурата по преотреждане на земеделската земя в урбанизирана територия с предназначение на устройствена зона Жм (за мало етажно жилищно застрояване) да се предприеме фаза проектиране с всички необходими части на проектите, като междувременно се започне изграждането на необходимата инфраструктура и нейното присъединяване към съществуващата такава на община Антон съгласно предписанията и условията на експлоатационните дружества. Следващата фаза е реализацията на одобрените и с издадени разрешение за строителство проекти, като това може да бъде и по етапно в зависимост от конкретното инвестиционно намерение. Завършването на етапа строителство и въвеждането в експлоатация на изградените обекти слага край на този етап. Закриват се строителните площадки, възстановяват се терените използвани по време на строителство за помощни нужди, култивират се съгласно предвижданията на проектите и се създава хармонична среда за обитаване.

6.    Предлагани методи за строителство

Предлага се традиционно строителство на мало етажни жилищни сгради включващо монолитна, ст. б. носеща конструкция от колони, греди и плочи, с тухлени ограждаща зидове и тухлени или от гипс картон преграждащи стени и дървени, скатни покриви.

7.    Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Необходимостта от инвестиционното намерение се обуславя от развитието на района и по специално на община Антон, нарастването броя на нейното население и от там и необходимостта от нови жилища и обслужване с цел подобряване на благосъстоянието на населението и качеството на обитаваната среда.

8.  План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Границите на инвестиционното предложение са представени в приложенията към настоящото уведомление.

Населено място – землище на с. Антон, обл.Софийска, общ.Антон

  Поземлени имоти по кадастрална карта: 00504.111.36;00504.111.37; 00504.297.4

Географски координати (координатна система ККС2005) – приложени скици

Собственост – имотите са собственост на „ЕЛИТ КНС” ЕООД, съгласно приложени 2 бр. нотариални акта

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение

Имототе по границите на площадката  на инвестиционното намерение, представляват земеделска територия с начин на трайно ползване – нива.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

При реализиране на инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. Землището на община Антон обхваща поземлени имоти, намиращи се в,   и в близост до  защитени територии –  „Натура 2000” и „Централен Балкан”, но описаните имоти не попадат в  защитените  територии и територии за опазване на културно  наследство.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Необходимо е да се  изградят  преносни мрежи на „ЧЕЗ” и „ВиК“ за  свързване на имотите към наличен трафопост и свързване към наличната водопроводна и канализационна мрежа, преминаващи  в непосредствена близост,   към които обектите  да бъдат  присъединени.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Няма

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване

2. мочурища, крайречни области, речни устия

3. крайбрежни зони и морска околна среда

4. планински и горски райони;

5. защитени със закон територии;

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

При реализиране на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии с нестабилни екологични характеристики.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Не се очаква отрицателно въздействие.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква отрицателно въздействие.

3.  Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не се очаква риск от големи аварии при реализиране на проекта.

4.   Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Положително

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)

Минимален брой население предвид локацията на площадката – с.Антон, обл.Софийска

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието

Малко вероятно. Обикновено малоетажно жилищно строителство.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

При завършване на строителството и въвеждане в експлоатация за кратко време – няма повтаряемост и обратимост

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Няма

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

Не при положение, че въздействието е незначително, ако изобщо има такова

10. Трансграничен характер на въздействието

Няма очаквано трансгранично въздействие

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда.

 

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.