Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти

ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2089 Антон, пл. „Съединение” № 1
тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500
e-mail: obanton@abv.bg
website: www.antonbg.com

ОБЯВЯВА:

           Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти (ПИ), частна общинска собственост, както следва:

  • ПИ с идентификатор 00504.501.193 по КККР, площ 641 кв.м и административен адрес: с.Антон, ул.”Планински извори” №1, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 00504.501.193.1 и застроена площ 136 кв.м. Начална тръжна цена – 23 778 лв.
  • ПИ с идентификатор 00504.502.653 по КККР, площ на имота 1753 кв.м и административен адрес: с.Антон, ул.”Изгрев” №2. Начална тръжна цена – 22748,00 лв.
  • ПИ с идентификатор 00504.160.48 по КККР, с площ на имота 201 кв.м, находящ се в землище на с.Антон, м.”Дълбочица”. Начална тръжна цена – 432,00 лв.

Търгът ще се проведе на 07.07.2022г. от 14,00 часа в административната сграда на Община Антон, пл.”Съединение” №1, ІІ-ри етаж.

Заявления  за участие  се приемат до 17,00 часа на 06.07.2022г. в деловодството на Община Антон.

Тръжна документация може да се закупи от деловодството на Общината на цена 20 (двадесет) лева до 06.07.2022г.За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.