Андрей Симов Симов Кмет на Община Антон

Приемен ден:
Всеки петък от 10:00 до 12:00 часа

Записването на гражданите се осъществява всеки работен ден:

– от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, чрез обаждане на телефон  07186 / 23-00

*Необходимо е гражданите предварително и подробно да поставят своя въпрос при записването си.

*Когато поставеният от гражданите въпрос не е от компетенциите и правомощията на Кмета на Общината, те се насочват към съответната служба или служител.

Правомощия на Кмета

Кмет на община е орган на изпълнителната власт в общината.

Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.

В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Правомощия, функции и отговорности на кмета:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. Назначава и освобождава от длъжност ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди;

5. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;

8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите;

9. Поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

10. Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

11. Възлага или разрешава изработването на Устройствени планове и техни изменения за територията на общината или части от нея, одобрява ги при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

12. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на определени служители, за поддържане на регистри за гражданското състояние;

13. Осигурява организационно-техническото обслужване на общински съвет;

14. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;

15. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

16. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

17. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;

18. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл;

19. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинска администрация;

20. Прави годишен отчет пред общинския съвет;

21. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

22. Представлява общината пред физически и юридически лица;

23. Организира и контролира дейността на мобилизационната подготовка в общината и Гражданска защита.

24. Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

25. Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл. 9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата.

Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати.

Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.