Правилник за вътрешния трудов ред в община Антон

УТВЪРДИЛ:

Андрей Симов Симов

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН

 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА АНТОН


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С Правилника за вътрешния трудов ред се урежда организацията на работа на специализираните органи в общината, ваимоотношенията помежду им, конкретните права и задължения на служителите и работниците при изпълнение на служебните им задължения, на основание Конституцията на Република България, Кодекса на труда, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния служител и други нормативни актове.

Чл.2.  С Правилника се определя реда и организацията на работното време, реда и начина на ползване на отпуските, командировките, дисциплинарната и имуществена отговорност, а  така също и организацията на вътрешния ред и охрана на сградата на общината.

ІІ.ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.3. Основанията за сключване на трудов договор/договор по служебно правоотношение между Работодателя – Кмет на община и служителя/ работника са:

Избор – Кмет на община, съгласно Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната администрация;
Молба за заемане на длъжност – за служители и работници в общината;

Конкурс, насрочен със Заповед на Кмета на общината за длъжности в общината, съгласно Кодекса на труда;

Конкурс за държавни служители, съгласто Закона за държавния служител;

Чл.4. При кандидатстване за работа в общината, е необходимо кандидатите да представят пред служител изпълняващ дейности “Човешки ресурси” необходимите документи, съгласно Кодекса на труда или Закона за държавния служител, които са необходими за сключване на трудов договор/ или договор по служебно правоотношение;

Чл.5. Трудовият договор/ Договора по служебно правоотношение между Работодателя и работника/служителя се сключва задължително в писмена форма;

Чл.6. Възникване на трудово/служебно правоотношение:

        За длъжностите, заемани въз основа на избор – съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация;
За всички останали – от подписване на трудовия договор или Заповедта за служебно правоотношение между двете страни, след като се връчи екземпляр от сключения договор и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, съгласно Кодекса на труда.

ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО

Чл.7.  Да запознае новоназначените служители/работници подробно с настоящия Правилник,  Длъжностната характеристика и нормативните актове, регламентиращи дейността му срещу подпис, пред служител изпълняващ дейности “Човешки ресурси”.

Чл.8. Да представи на служителя/работника технологията на управление, както и организационно-техническите средства и пособия на поверената  му работа, съгласно  сключения трудов договор.

Чл.9. Да съдейства за постоянно повишаване квалификацията на работниците и служителите.

Чл.10. Да създава условия за усъвършенстване  труда на служителите и работниците.

Чл.11. Да подобрява постоянно социално-битовите условия на работа на служителите и работниците.

Чл.12. Да съгласува своите действия със  специализираните звена в общинската администрация.

Чл.13. Да организира охраната на общината, опазването на държавна и служебна тайна, правилното съхранение и архивиране на документацията.

Чл.14. Да прави предложения до Общинския съвет за утвърждаване структурата на Общинска администрация, за приемане на наредби и правилници, отнасящи се до дейността на администрацията.

Чл.15. Да изплаща възнагражденията на работниците и служителите в определените срокове.

ІV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл.16. Служителите и работниците са длъжни:

 1. Да изпълняват трудовите си задължения, съгласно изискванията на чл.125 от Кодекса на труда  “Точно и добросъвестно”;

 2. Да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време.Напускането на работното място се допуска с разрешение на прекия ръководител за всеки отделен случай;

 3. Да се явяват  в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и да спазват уговореното работно време;

 4. Да изпълняват своевременно, точно и качествено възложените им съгласно длъжностната характеристика задачи, като проявяват инициативност и творчество за постигане на  добри резултати;

 5. Работодателят може да възлага на работника или служителя изпълнение на друга работа при реда и условията на чл.120 от Кодекса на труда;

 6. Да спазват държавна и служебна тайна;

 7. Да спазват законите и установените с вътрешни актове разпореждания на работодателя;

 8. Да спазва правилата за безопасни и здравословни условия на труд;

 9. Учтиво и професионално да обслужват гражданите и служебните  лица;

 10. Да поддържат и повишават  професионалната си квалификаия, да следят и прилагат новостите в работата си;

 11. Да работят за доброто име на общината;

 12. Да поддържат ред и чистота на работното си място;

Чл.17.Служителите и работниците имат право:

 1. Да правят предложения за подобряване организацията на работа;

 2. Взаимно да се заместват при отсъствие, когато работят в едно направление;

 3. Да не изпълняват разпореждания на по-горестоящи държавни служители, ако те представляват административно нарушение;

 4. На основно и допълнително възнаграждение, съгласно нормативните актове, както и на парично обезщетение на трудова злополука, за временна нетрудоспособност и други случаи предвидени със закони, наредби и други нормативни актове;

 5. На работно и представително облекло.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

Чл.18. Вътрешната организация на работа и административно управленска дейност се осъществява от общинската администрация в съответствие с Конституцията на РБългария, Закона за местното самоуправление и местната администрация и други административни  актове на кмета на общината.

Чл.19. Административно управленската дейност се осъществява на база утвърдената от кмета на общината структура.

Чл.20. Правомощията на Кмета на общината и Секретаря на общината се определят, съгласно чл.43 и чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и устройствения правилник за организацията и дейността на общинската  администрация.

Чл.21. Звената в общинската администрация са изпълнителни органи за информация, методическа помощ, координация и контрол в съответните сфери на представените им правомощия.

Чл.22. Директорите на дирекции, експертните и изпълнителни длъжности осъществяват своята дейност на основата на утвърдената им длъжностна характеристика от секретаря на общината.

Чл.23. За организиране и координиране на работата в общината кметът на общината организира и провежда оперативки със секретаря на общината, директорите на дирекции, и експерти.

Чл.24. За осигуряване на по-широк достъп на населението на общината с кмета и секретаря се организират приемни дни.

Чл.25. Редът за организацията на общинския архив и достъпът до него се определя с Инструкция за документооборота.

Чл.26.  Имуществото на работните места се зачислява на съответните служители, които го ползват, като преместването му в сградата или изнасянето му извън нея  се разрешава лично от кмета на общината по предложение на секретаря.

Чл.27. За нанесени щети на имуществото от служители, същите заплащат размера на щетата, определен от комисия, назаначена от секретаря на общината.

Чл.28. Строго се забранява да се оставя включен електроуред в канцелариите в отсъствие на служителите.

VІ.РАБОТНИ ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ И КОМАНДИРОВКИ

Чл.29. Продължителността на работното време в общината при петдневна работна седмица е 40 часа, с почивни дни  събота и неделя.

Чл.30. Работното време е:

 Сутрин от 8.00 до 12.00 часа;

След обяд от 13.00 до 17.00 часа със следните почивки от 9.00 до 9.15 и от 15.00 до 15.15 часа;

Времето от 12.00 до 13.00 часа е определено за обедна почивка.

Чл.31. Определянето на работно време с друга продължителност и полагането на извънреден труд се урежда между служителите и кмета на общината, съобразно изискванията на Кодекса на труда.

Чл.32. Всички служители и работници ползват платен годишен отпуск през календарната година за която се отнася. С цел спазването организацията на труда и обслужването на гражданите по време на ползване на отпуските е необходимо изработването на план – график за ползване на платения годишен отпуск. Отлагането на отпуските може да стане при условията и по реда на чл.176 от Кодекса на труда и чл.59 от Закона за държавния служител.

Чл.34. Изпращането в командировка се разрешава с писмена заповед на Кмета  на общината.

VІІ.ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.35. Видовете нарушения на трудовата дисциплина са определени в чл.187 от КТ, а именно:

 1. Закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неупплътняване на работното време.

 2. Явяване на работника / служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

 3. Неизпълнение на възложената му работа, неспазване на техническите и технологичните правила;

 4. Неспазване на правилата за здравословни и безопасни  условия на труд;

 5. Неизпълнение на законните нареждания на работодателя.

 6. Злоупотреба с доверието и уронване доброто име на общината;

 7. Увреждане на имуществото на работодателя и разпространяване на материали, суровини, енергия и др.;

 8. Неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред или определени при възникването на трудовото правоотношение;

 9. Разпространяване на поверителни сведения;

 10. Некомпетентно, неустойчиво и грубо отношение към обслужваните граждани и длъжностни лица;

 11. Употреба на алкохол в работно време;

Съгласно чл.190 от КТ, тежки нарушения на трудовата дисциплина са:
– три закъснения или три преждевременни напускания на работа  в един календарен месец, всяко от които за не по-малко от един час;

– неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

– системни нарушения на трудовата дисциплина;

– злоупотреба с доверието на работодателя или служителите и разпространяване на поверителни за тях сведения;

За тежки нарушения на трудовата дисциплина, освен изброените в чл.190 от КТ се считат:
– отказ от изпълнение на законно разпореждане на работодателя,   неговите  заместници и преките ръководители;

– употреба в работно време  на алкохол и други упойващи вещества в сградата на общината;

– изнасяне на документация без разрешение на определените за съхранението им лица;

Чл.36. За нарушаване на трудовата дисциплина се налагат следните  наказания:

1.Забележка.
2.Предупреждение за уволнение.

3.Уволнение.

Чл.37. Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед на Кмета на общината;

Чл.38. Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на лицето срещу подпис, като се отбелязва датата на връчването и;

Чл.39. Наложените наказания могат да се обжалват по реда и условията, предвидени в Кодекса на труда или закона за държавния служител;

Чл.40. За едно и също нарушение може да се наложи само едно дисциплинарно наказание;

VІІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ОХРАНА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

Чл.41. Наименованията на звената и имената на ръководители и служители задължително се указват с табели на вратите по един и същи образец;

Чл.42. Ползването на общи помещения /салони, зали/ става след предварителна заявка и разрешение на секретаря на общината;

Чл.43. Обяви, справки, информации и други материали на административното ръководство се поставят само на определените за целта места;

Чл.44. Транспортното обслужване на кмета, секретаря, звената, се организира и контролира от Секретаря на общината;

Чл.45. Заявките за канцеларски и други материали се предствят при служител – Старши специалист “ФСД и бюджет”;

ІХ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.46. Този правилник се издава на основание  чл. 181 от Кодекса на труда;

Чл.47. При постъпване на работа всеки нов служител и работник се запознава от служител, отговарящ за “Човешки ресурси” с разпоредбите на издадения от работодателя Правилник за вътрешния трудов ред;

Чл.48. При възникнали основания настоящият правилник може да бъде изменен или допълнен, при което Кмета на общината уведомява общинската администрация за това;

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.