Цветелина Костова

Секретар на Община Антон

Тел. : 07186/ 23-00

Правомощия, функции и отговорности на секретаря на общината:

1. Организира дейността на общинската администрация;

2. Координира условията на работа на служителите на общината и организационно-техническото обзавеждане;

3. Координира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

4. Отговаря за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината;

7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

8. Подготвя и организира местните референдуми;

9. Координира атестирането на служителите в общинска администрация;

10. Координира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно – процесуален кодекс, ЗМСМА и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

11. Координира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;

12. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

13. Извършва нотариалната дейност на общината;

14. Координира дейността на културните институции, социалните дейности , осъществява мониторинг върху изготвянето на културния календар на общината;

15. Член на екипа за провеждане на дейности по защита на личните данни, в съответствие с нормативните изисквания;

16. Член на екипа за провеждане на дейности по обезпечаване на информационната сигурност;

17. Изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация;

18. Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.