С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на община Антон.

  В състава на общината влиза едно населено място. Община Антон е юридическо лице с право на собственост и самостоятелен общински бюджет. Административен център и седалище на община Антон е с. Антон.

  Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

  Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

За да направим използването на този уебсайт по-лесно и удобно, използваме бисквитки.